خدمات علم و ثروت پارس

تحقیقات و آموزش های کاربردی در صنعت دیجیتال و فراسو (Meta)

تولید بسته های آموزشی عمومی، کاربردی و تخصصی بصورت بر خط و بر بستر تفریحی، سرگرمی و بازی بمنظور توانمندسازی ادراکی و علمی کاربران در جامعه هدف کسب و کار از روش های نوین راهبردی توسط علم و ثروت پارس ارئه می گردد.

بخش تحقیق و توسعه شرکت سرمایه گذاری و کارآفرینی (خطرپذیر) علم و ثروت پارس با درک شتاب بالای رشد صنعت دیجیتال، فراسو و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، این صنعت را در برون رفت از کسب و کارهای سنتی مورد توجه قرار داده است و بمنظور ارائه خدمات دیجیتال و نوآور و همچنین مدیریت و استفاده از روش های نوین راهبردی، دارا بودن دانش تخصصی در صنعت دیجیتال و فراسو را بعنوان جزء لاینفک رشد و جهش کسب و کارهای نوپا و نوپدید می داند.

علم و ثروت پارس بمنظور توسعه کسب و کار خود در بخش تحقیق و آموزش های کاربردی موارد ذیل را در اهداف خود دنبال می نماید:
  • تولید محتوا و بسته های نرم افزاری آموزشی بمنظور ارتقای سرانه و سطح مطالعات عمومی با استفاده از ابزارهای کاربردی صنعت دیجیتال، فراسو و فن آوری اطلاعات و ارتباطات
  • تولید محتوا و بسته های نرم افزاری آموزشی بر بستر موضوعات تفریحی، سرگرمی و بازی بمنظور توانمندسازی ادراکی و علمی برای افزایش مهارت های عمومی و تخصصی گروه های خاص
  • تولید و ارائه بسته های آموزشی تخصصی در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و فراسو
  • ارائه راهکارهای علمی تخصصی و عملیاتی برای متقاضیان خصوصا شرکای تجاری
  • استفاده از فرهیختگان و نخبگان متخصص در تیم های تخصصی پژوهشی و علمی در اجرای پروژه های منتخب