خدمات علم و ثروت پارس

پلتفرم و اپلیکیشن سفارشی صنایع غذایی، کشاورزی و صنعت، محیط زیست، منابع طبیعی و دریاها …

ارائه خدمات نوین و توسعه پذیر در صنایع غذایی، کشاورزی، صنعت، محیط زیست، منابع طبیعی و دریاها و … به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت دیجیتال و فراسو در قالب یک پلتفرم هوشمند و اپلیکیشن های مرتبط توسط علم و ثروت پارس، مدیریت، ساماندهی و سودآوری کسب و کارهای این حوزه ها را ساماندهی نموده و با تقویت و توانمندسازی، بهبود می بخشد.

گستردگی صنایع غذایی، کشاورزی، صنعت، محیط زیست، منابع طبیعی، دریاها و صنایع مختلف به شکلی است که مدیریت داده ها و اطلاعات در حال حاضر بسیار سخت و زمان بر و اغلب غیر قابل اعتماد می باشند. فناوری اطلاعات و ارتباطات با ورود در این صنایع ضمن استفاده از ابزارهای نوین صنعت دیجیتال و فراسو، به ساماندهی داده ها و دسترسی سریع و پردازش اطلاعات می پردازد. علم و ثروت پارس با طراحی و تولید پلتفرم و اپلیکیشن های مرتبط این حوزه ها، ضمن قابل اعتماد نمودن آمار و اطلاعات، به توانمندسازی این صنایع و توسعه و پر رنگ تر شدن صاحبان کسب و کار در بازار کمک می نماید و مدیریت کسب و کار در این حوزه ها را تسهیل نموده و خدمات را ساماندهی می نماید.